Villkor EFR/HLR

Lidingö, 2021-07-12

Villkor och regler Lidingö Gymnastikskola EFR/HLR

 1. Anmälan
  Anmälan till en EFR/HLR-kurs är bindande och görs på vår hemsida, via mail eller per telefon. Lidingö.

Anmälaren är betalningsskyldig gentemot Lidingö Gymnastikskola och skall uppge sin hemadress i anmälan.

 1. Betalning
  Betalningen görs till bg 5649-7019 (Lidingö Gymnastikskola), ange namn och kurskod enligt kallelsen som du har fått. Betalningen ska vara oss till handa innan förfallodatum som framgår av kallelsen till kursen. Vid betalning efter förfallodagen påförs en påminnelseavgift om 60 kr för påminnelse 1 och därefter 60 kr vid påminnelse 2, samt debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Betalningspåminnelserna går endast ut via mail.
 2. Avanmälan
  Avanmälan måste göras senast dagen innan förfallodatum och sker via e-post till info@www.lidingogymnastikskola.se. Har avanmälan gjorts i tid debiteras ingen avgift. Vid senare avanmälan debiteras full avgift.
 3. Sjukdom/skada

Vid sjukdom/skada krävs läkarintyg på att kursen inte kan fullföljas. Vid giltigt läkarintyg omvandlas kursavgiften till ett tillgodobelopp som kan nyttjas vid nästa kurstillfälle. Innestående kursavgift pga av sjukdom/skada är personlig. För att kunna nyttja den innestående kursavgiften ska läkarintyget vara oss tillhanda senast en månad efter det att skada/sjukdom rapporterats. Efterdaterade läkarintyg godkännes ej.

 1. Återbetalning
  Återbetalning sker endast i de fall där avanmälan skett enligt villkoren för avanmälan. Vid läkarintyg på att kursen inte kan fullföljas kan återstående kursavgift sparas som ett tillgodobelopp och nyttjas vid nästa kurstillfälle.
 2. Övrigt
  Lidingö Gymnastikskola förbehåller sig rätten att byta instruktör om så blir nödvändigt. Gymnastikskola förbehåller sig rätten att erbjuda annan plats än den som anmälan avser. För kläder och personliga tillhörigheter ansvaras inte.